תנאי שימוש

תנאים כלליים לשימוש באתר

בינת מערכות תוכנה בע"מ ("החברה") מפעילה את אתר האינטרנט: bynetsoft.co.il ("האתר") כשירות לגולשים בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, אשר עשויים להתעדכן מעת לעת ("התנאים").

אנא קראו את התנאים בעיון בטרם הגלישה ו/או קבלת שירות באמצעות האתר שכן כניסה, עיון ו/או שימוש באתר מהווים הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי ומשתמשות האתר.

כאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של כל שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

אינך רשאי לגלוש באתר או להשתמש בו, בכל עת, אם אינך מסכים לתנאים אלה.

הפעילות, העסקים, המידע והנכסים המתוארים באתר הינם בבעלות או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי שותפיה העסקיים, חברות בת, חברות קשורות או ספקיה של החברה.

 1. האתר נועד לספק מידע על החברה ללקוחות פוטנציאליים, שותפים עסקיים, משקיעים, עובדים ומחפשי עבודה. מידע מסוג זה על החברה עשוי לכלול, בין היתר, תיאור של המוצרים והשירותים של החברה והזדמנויות תעסוקה פוטנציאליות.
 2. ביחסים בין המשתמש לבין החברה, החברה היא הבעלים היחיד של האתר על כל התוכן בו, כולל, בין השאר וללא הגבלה, פטנטים, סימנים מסחריים, עיצובים (ומדגמים), זכויות יוצרים, שמות מסחריים וכל שאר זכויות הקניין הרוחני הגלומות בהם. למעט אם נקבע אחרת, במפורש, המשתמש אינו רשאי להעתיק, לגזור, להוריד או לשמור עותק של האתר או תוכנו או כל חלק ממנו ולא לשנות ו/או לעשות בהם כל שימוש, לכל מטרה. בכפוף להודעות זכויות היוצרים באתר ולמגבלות השימוש בסימנים המסחריים ולמגבלות הקישור הכלולים בתנאים אלה, המשתמש רשאי להדפיס עותק של מסך בודד המופיע באתר אך ורק לצורך לימוד אישי ובכל מקרה שלא למטרה מסחרית או לצורך עשיית רווח ובלבד שכל הסימנים, הודעות זכויות היוצרים או הסמלים האחרים המופיעים על המסכים המיועדים לשימוש כאמור יישארו ולא יוסרו מהם.
 3. החברה היא הבעלים של הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, רשיונות וזכויות אחרות. זכויות אלה הן רכושה הבלעדי של החברה או ספקיה והאזכור של מוצרים או שירותים אשר כפופים לזכויות כאלה באתר זה אינו מעניק, במפורש או במשתמע, כל רישיון שימוש בזכויות הנ"ל ו/או במוצר כלשהוא לצד שלישי כלשהוא.
 4. תוכן האתר נועד לתת למשתמש מידע כללי בלבד. אין לראות באתר ו/או בתכנים שבו משום ייעוץ ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מיחשוביים, כספיים או אישיים.
 5. אסור לשכפל, לעדכן, להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות או לעשות בדפי האתר ובכל מידע בו כל שימוש למטרות ציבוריות ו/או רווח מסחרי או כל מטרה אחרת שלא פורטה במפורש באתר. אלא אם מצויין במפורש אחרת בתנאים אלה, או אם קיבלת אישור מפורש פרטני בכתב מהחברה, אינך רשאי לשנות, להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לשדר, להתאים, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן של האתר, תמונות, נתונים או כל חלק אחר ממנו. יובהר כי גם אם קיבלת הרשאה כאמור לעיל אסור לך לשנות או למחוק כל ייחוס למחבר, סימן מסחרי, סמל או הודעת זכויות יוצרים. בכל מקרה, אתה חייב לנהוג לפי כל הודעות זכויות היוצרים והמגבלות האחרות הכלולות באתר. יתר על כן, כל השמות של החברה, שותפים, חברות קשורות או כל צד שלישי שהוא, וכל סמל או סמליל המצויים באתר לא ניתנים לשינוי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אשור מפורש מראש ובכתב.
 6. החברה אוסרת על ביצוע כל פעולה אשר מטילה או עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר. כן אוסרת החברה לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים הניתנים מכוחו. אין לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו.
 7. המידע, הנתונים והשירותים באתר מפורסמים ומסופקים על ידי החברה "כמות שהם" (“as is”) ללא התחייבות, מצג או אחריות כלשהי, במפורש או מכללא. התמונות וקטעי הוידאו באתר נועדו להמחשה בלבד ולא מחייבים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית: (א) לזמינות, דיוק, התאמה, אמינות, עיתוי או השימושיות של התכנים באתר; (ב) לטענה לבעלות, הפרת זכות קניין רוחני, סחירות או התאמה למטרה מסוימת של המוצרים, השירותים או התכנים שבאתר; (ג) לטענות הנובעות מאופן הפעילות או ביצוע העסקים באמצעות האתר. העדר והימנעות החברה מהאחריות כאמור חלים ומתייחסים לכל נזק והוצאה לרבות כאלה המתרחשים כתוצאה מ: (א) טעות, השמטה, מחיקה או פגם אחר בתוכן; (ב) כישלון ביצועים, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או העברה, וירוס מחשב, תקלה או כשל בקו תקשורת; (ג) גניבה או השמדה של רשומה, גישה לא מורשית לרשומה או שינוי או שימוש בה, אם בשל או לצורך הפרת חוזה, עוולה, רשלנות, לשון הרע, או כל סיבה אחרת של פעולה. החברה אינה מתחייבת או מבטיחה כי חלק כלשהו של האתר יהיה חופשי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ואנדלים, יישומים מזיקים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, או כי הגישה לאתר תהיה רציפה, זמינה או נקייה משגיאות או תקלות. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, לרבות בשל ווירוסים או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מן האתר.
 8. החברה לא תישא באחריות וחבות לרבות במקרים של רשלנות, בגין: (א) נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, מקריים, תוצאתיים לרבות, אך לא רק, פגיעה במוניטין, נזק לעסק, הפרעה לבצוע עסקה, אובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן תוכניות או אובדן מידע, או לנזקים אחרים הנובעים בכל דרך מן הזמינות, השימוש, ההסתמכות על חומרים באתר, או חוסר היכולת להשתמש בהם או בכל אתר אחר של החברה או חברה אחרת בקבוצת רד-בינת, וזאת גם אם החברה או נציג החברה כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאלה; או (ב) תביעה או דרישה כלשהי שעילתה בייחוס לטעויות, השמטות או אי דיוקים אחרים, או מאפיינים הרסניים באתר. מבלי לפגוע או לגרוע מן האמור לעיל, בשום מקרה לא תעלה סך האחריות והחבות המצטברת של החברה בגין או בקשר לכל תביעה או פעולה הנובעת או הקשורה בשימוש באתר בין אם בחוזה, בנזיקין, או אחרת, על סכום השווה לאלף (1,000) דולר ארה"ב. הואיל ובכמה מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אין מתירים ביטול או הגבלה של חבות לגבי נזק עקיף, תוצאתי או מקרי, במדינות אלה בלבד תוגבל האחריות והחבות של החברה למידת ההגבלה המירבית המותרת על פי החוק.
 9. הופעתם של קישורים ("לינקים") באתר, המפנים לאתרים אחרים כלשהם אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה לרבות מבחינת מהימנותם, שלמותם, בטחון או בטיחות הגלישה בהם או מכל בחינה אחרת. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתופעלים על ידי החברה, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. בחר המשתמש לעשות שימוש בקישורים לאתרים אחרים כאמור, הוא עושה זאת על אחריותו ועל דעתו, והחברה לא תקבל כל אחריות על תוצאות פעולות המשתמש באתרים אחרים. כמו כן מובהר כי בגלישה באתרים אחרים, לרבות באמצעות קישור מאתר החברה, אחריות המשתמש לציית לתנאים ולכללים של אותם אתרים אחרים, העלולים להיות שונים מהתנאים, המגבלות והזכויות של הגלישה באתר החברה.
 10. החברה אינה מבקשת ואינה מעוניינת לקבל מן המשתמש כל חומר או מידע סודי או קנייני, מידע חסוי או חומר אחר דרך האתר או במסגרת שירותיה, או באמצעות דואר אלקטרוני, או בדרך אחרת כלשהיא, אלא אם כן החברה תבקש זאת במפורש ובכתב. כל נתון, חומר, מידע שתשדר, תמסור, תפרסם או תעביר בכל אמצעי אחר לאתר ייחשב לא סודי, לא קנייני וניתן לפרסום בציבור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על ידי מסירת או משלוח מידע או חומר אחר לחברה, אתה מצהיר ומתחייב כי המידע הוא מקורי לך ולשום צד אחר אין כל זכות בו. על ידי גילוי, העברת או משלוח מידע או חומר אחר לחברה, אתה מעניק לחברה רישיון שימוש בלתי חוזר, לא מוגבל, ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים, ללא הגבלת זמן, ברחבי העולם, לא בלעדי, שניתן לתת לפיו לצדדים שלישיים רישיונות להשתמש, לכל מטרה, בין מסחרית ובין אחרת, לפרסם, לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לבצע ולהציג חומר כזה, כולו או חלקו, ברחבי העולם ו/או לשלב אותו בעבודות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועה כיום או שתפותח בעתיד ואין ולא יהיו לך כל טענות או תביעות בקשר עם כך. אתה גם ומתחייב כי בעלי כל "הזכויות המוסריות" בכל החומרים והמידע שתעביר ויתרו על זכותם ואין כל מניעה לשימוש כאמור בזכויות אלה. אתה מסכים להגן על החברה, לשפות אותה ואת מנהליה, בעלי המניות, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים וחברות קשורות מפני כל טענות, התחייבויות, עלויות והוצאות, כולל שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים בדרך כלשהי מן השימוש שלך באתר או בגין העברת מידע או שידור של כל הודעה, תוכן, מידע, תוכנה או חומרים אחרים לאתר ו/או באמצעות האתר.
 11. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא בטחוני, שקרי, מעליב, משמיץ, עוין, פוגע בפרטיות הזולת, טורדני, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או בלתי חוקי בכל אופן שהוא. אינך רשאי לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. האתר מספק מידע ושירותים אך ורק לבוגרים, מעל גיל 18 ועל כן השימוש והגלישה באתר מוגבלים לבוגרים בלבד. כל מידע המתקבל באתר נחשב כאילו התקבל מבני 18 ומעלה. אם למרות האמור לעיל, נודע לכם שקטין מסר פרטים באתר, האפוטרופוס החוקי מתבקש לפנות בכתב לחברה.
 13. בעת שאתה גולש באתר, מבקש בקשה או מעביר מידע באופן אלקטרוני לרבות, אך לא רק, הערות, תגובות, בקשות עבודה וקורות חיים, אתה נדרש לעתים לספק פרטים מסוימים, לרבות, אך לא רק, השם שלך, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני, מצב תעסוקתי, קו"ח וכיו"ב. החברה מבקשת מידע אישי זה, בין השאר, על מנת לאפשר לה לבחון האם המשתמש מתאים לאייש משרה מסויימת ו/או לענות לבקשה שהוגשה באתר, לספק שירות מותאם אישית ולתקשר איתך בנפרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להשתמש במידע הנ"ל לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, כולל לצורך יצירת קשר עם מועמד, דיוור ישיר, מבצעי פרסום, הצעת עבודה ו/או קורסים באמצעות הדואר, טלפון, פקסימיליה, דוא"ל או כל אמצעי אחר כולל העמדת המידע לחברות קשורות או צדדים שלישיים אחרים למטרות הנ"ל. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימת התפוצה של החברה לצורך דיוור ישיר, תתבקש להודיע לחברה על סירובך להמשיך לקבל מידע או דיוור ישיר. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש במידע אודותיך כאמור לעיל. החברה תפעל ככל יכולתה להבטיח, באמצעים הסבירים, המקובלים, הקיימים בשוק, את אבטחת המידע שתעביר מפני גישה לא מורשית של צד ג'. אתה מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות ומדיניות העוגיות המפורסמות באתר, לעניין דרך איסוף הנתונים, השימוש שהחברה עושה בנתונים, ההגנה עליהם וכדומה.
 14. החברה שומרת על זכותה לנטר כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"). יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לעשות כן, ואינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות של הודעות הגולשים, היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני. החברה לא תישא באחריות או חבות כלשהן בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו לכל אחד בקשר עם הודעות כאמור או פרסומן, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים.
 15. במידה שיתאפשר לך לקבל שירותים כלשהם מהחברה באמצעות האתר, לרבות פתיחת קריאות שירות למקרה תקלה וכיו"ב, החברה לא תישא בכל חבות או אחריות בקשר עם כל נזק ותקלה בגין שיבוש פרטי קריאת השירות, אי קבלתה במוקד השירות, אי היענות לקריאת שירות שנפתחה באמצעות האתר, לכל עיכוב בשירות עקב פתיחת הקריאה באתר ולכל נזק ככל שיגרם למאן דהוא עקב כך.
 16. על אף האמור בכל מקום אחר, החברה תאפשר, על פי הליך משפטי חוקי, כגון צו חיפוש, זימון, או צו בית המשפט, לאפשר גישה למידע, כולל מידע אישי, המסופק לחברה או לאתר, ככל שיידרש כדי לעמוד בדרישה כאמור וכדי להגן על זכויותיה ועל רכושה. יתר על כן, החברה גם עשויה לאפשר גישה למידע זה במקרי חירום שבהם הביטחון הפיזי האישי נמצא בסיכון. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע המתקבל מן המשתמשים באתר או אודות המשתמשים, לרבות אך לא רק מידע אישי מזהה, הנתונים המתקבלים מכתובת ה-IP, ונתוני clickstream לצדדים שלישיים בקשר עם רכישה, פשיטת רגל, מיזוג או מכירה של הנכסים של החברה או חלק מהותי מהם.
 17. החברה מייחסת חשיבות לאבטחת המידע. עם זאת, בשל אופי רשת האינטרנט והסכנות הטמונות בשימוש בה, לא נוכל להבטיח כי התקשורת בינך לבין החברה תהיה חופשית מפני גישה לא מורשית על ידי צדדים שלישיים. המשתמשים באתר עושים זאת על אחריותם בלבד. מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית לכל הפרעה ו/או עיכוב בתקשורת דרך האינטרנט או לשינויים או אובדן מידע או חדירה למאגרי מידע. הנכם אחראים לשמירה ולאבטחה של הסיסמא, זיהוי משתמש ו/או כל אמצעי זיהוי ו/או אימות הכלולים או קשורים בכניסה לאתר או לחלקים ממנו.
 18. החברה רשאית, מיידית, בכל עת ומכל סיבה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן את האתר ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים ו/או התכנים המוצעים באתר ו/או לשנות את המחירים של המוצרים המוצעים ו/או ולסגור את האתר ו/או לשנות את תנאי הכניסה לאתר ו/או לאפשר לגופים נוספים להיכנס לאתר והמשתמשים לא יהיו זכאים לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי מכל סוג בגין כל שינוי ו/או סיום התנאים כאמור. בעצם השימוש באתר כל משתמש מסכים ומתחייב להיות כפוף לתנאי השימוש באתר ולמלא אחר כל ההתחייבויות הקשורות בשימוש כאמור, כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת.
 19. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאים אלה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתרה החברה, במפורש או במשתמע, על זכות הניתנת לה, לא ילמדו מן הוויתור גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיה. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ובין החברה בקשר עם האתר ותנאי השימוש בו, ומחליפים כל תנאי או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות באתר ובהסכם שהוסכמו עמכם במפורש ובכתב ובחתימת שני הצדדים יגברו האחרונות.
 20. הדין החל על תנאים אלה הוא הדין הישראלי והסמכות המקומית לדון בכל עניין בקשר עמם ניתנת בזאת בלעדית לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 21. אתם מוזמנים לעיין במדיניות הפרטיות ומדיניות העוגיות, באתר שלנו.
 22. אם יש לכם כל שאלה או בקשה בקשר לתנאי שימוש אלה או בקשר למדיניות הפרטיות או מדיניות עוגיות שבאתר, נא התקשרו איתנו במייל לפי הכתובת: info@bynetsoft.co.il

 

הנכם מוזמנים גם לשלוח הודעה בדואר רגיל לפי הכתובת:

בינת מערכות תוכנה בע"מ
רח' הברזל 31 תל אביב 6971045

עודכן לאחרונה: אפריל 2023